Selvdoserende Click On system.
Effektiv rengøring af alle hårde overflader.

Særdeles velegnet til stenbelægninger i indkørsler og lignende. Kan med fordel anvendes på mure, tage, træværk, plastflader, bund og sider i swimmingpools og bassiner m.v. Afprøv først på et lille område for at sikre at emnet kan holde til rensning med dette middel.

Koncentrat - opbevares frostfrit.

Vejl. udsalgspris: 199,95 kr.
Indhold: 2,5 l
Varenummer: 109114

Deklaration

Irriterer øjnene og huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Må kun bruges på steder med god ventilation. Miljøfarlig. Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Deklaration:
5-15 % Benzalkoniumchlorid

Vejledning

Fortyndes automatisk ved brug af Click On systemet.
1 liter koncentrat rækker op til 200 m² / 2,5 liter rækker op til 500 m².
Blandingsforhold ved manuel blanding: 1 dl. pr. 5 l. vand (1:50).

Påsæt din haveslange til Click On systemet, som sidder på toppen af dunken og luk helt op for vandet. Herefter doserer Click On systemet selv den rette mængde vand til den rette mængde belægningsrens. Væsken skal nu blot udvandes på det berørte areal, som ønskes renset.
Det bedste resultat opnås ved udvanding i gråvejr på en fugtig overflade. Må ikke blandes med sæbe, da det nedsætter renseeffekten. Der skal ikke efterskylles, da den bedste effekt opnås ved, at produktet virker længst mulig tid på emnet.