Giver naturligt blanke blade uden at skade planterne.

HORNUM® Bladglans giver bladene en perfekt glans og holder dem friske og støvfri ved en let sprøjtning en gang om måneden.
HORNUM® Bladglans virker støvafvisende og fjerner pletter, som skyldes kalkholdigt og urent vand.
Sprøjtning med HORNUM® Bladglans bør foregå ved normal stuetemperatur ca. 20 grader C og en afstand på 35 cm.
Sprøjt ikke i direkte solskin og ikke mod tekstiler eller lignende. Ved sjældne og følsomme planter bør man forsøgsvis prøve på et enkelt blad.

Vejl. udsalgspris: 69,95 kr.
Indhold: 200 ml
Varenummer: 105299

Deklaration

Fremstillet på basis af ethanol, vegetabilske og mineralske olier.
Drivgas: Hydrocarbon
Nettoindhold: 200 ml. - 142 g.

Omrystes før brug.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys.
Må ikke udsættes for temperaturer på over 50ºC/122ºF. Opbevares på et godt velventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.