Renser effektivt belægninger på drivhuse, mure, sokler og træværk.

Desinficerende - rækker op til 200 m².
Mure, sokler, tage, fliser, træværk, plastflader m.v. påføres HORNUM® Drivhusrens med børste, tryksprøjte, vandkande med spreder eller med højtryksrenser.

Koncentrat - opbevares frostfrit.

Vejl. udsalgspris: 99,95 kr.
Indhold: 1 l
Varenummer: 109103

Deklaration

FARE
Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaes i henhold til lokale aaldsregulativer.

Deklaration:
Kationsk overadeaktivt stof.

Vejledning

Det bedste resultat opnås ved udlægning i tørvejr på en forfugtet overflade. Må ikke blandes med sæbe, da dette nedsætter renseeffekten. Der skal ikke efterskylles, da den bedste effekt opnås ved, at produktet virker længst muligt på emnet.

Dosering:
Fortyndes med vand. Ryst dunken før brug.

Blandingsforhold ved håndsprøjte: 1 dl. pr. 1 l. vand.
1 liter brugsopløsning rækker op til ca. 20 m² ved håndsprøjte.

Blandingsforhold ved vandkande med spreder: 2 dl. pr. 10 l. vand.
10 liter brugsopløsning rækker op til ca. 20 m² ved vandkande med spreder.