Special rengøringsmiddel til afrensning af sten, fliser og beton.

Velegnet til afrensning og rengøring af sten, fliser og beton.

Vejl. udsalgspris: 99,95 kr.
Indhold: 2,5 l
Varenummer: 109118

Deklaration

ADVARSEL

    H315:    Forårsager hudirritation.
    H319:    Forårsager alvorlig øjenirritation.
    P102:    Opbevares utilgængelig for børn.
    P302+P352:    KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand
    P305+P351+P338:    VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.    
        Fjern eventuelle kontakt linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Deklaration:
< 5 % Nonioniske og kationiske overfladeaktive stoffer, hydrotrop og kompleksdanner.

Vejledning

Kan med fordel påføres i gråvejr på en forfugtet overflade. Påføres bedst ved hjælp af en tryksprøjte, 5 liter brugsopløsning vil da række til ca. 60 m².
Væsken arbejdes med børste eller kost grundigt ned i det angrebne område. Herefter skylles med vand. HORNUM® Fliserens påføres derefter på ny – denne gang skal væsken ikke skylles væk, men blive siddende på overfladen. Vejr og vind vil skylle overfladen ren. Husdyr bør ikke færdes på det behandlede område, før det er afskyllet og igen er tørt at færdes på.

Dosering:
Fortyndes med vand i forhold 1:1.
5 liter brugsopløsning rækker op til ca. 60 m².